dzia?aczka spo?eczna, clinic kronikarka, synowa Ró?y Soba?skiej. Urodzi?a si? 26 stycznia 1879 roku w Pi?tniczanach powiatu winnickiego. By?a córk? Stanis?awa i hrabiny Wandy z Zamojskich, siostr? Zdzis?awa. Lata dzieci?ce i m?odzie?cze sp?dzi?a w rodzinnej miejscowo?ci. W domu otrzyma?a gruntowne wykszta?cenie.
2 marca 1899 roku wysz?a za m?? za Hieronima Soba?skiego (brata W?adys?awa Soba?skiego), w?a?ciciela dóbr Sumówki i cz??ci Kruszynówki powiatu olgopolskiego. ?lub odby? si? w kaplicy pi?tnicza?skiej. Po ?lubie nowo?e?cy udali si? do W?och, a po powrocie zamieszkali w Sumówce. Z biegiem czasu nabyli jeszcze kilka maj?tków Jurewiczów w powiecie olgopolskim: w 1910 roku – Wojtówk? i Wielk? Kirijówk? (na imi? Soba?skiej za 470 ty?. rubli), blisko 1914 roku – Berszad? i F?oryn? (na warunkach stopniowych wyp?at - rat, których tak i nie sko?czyli, poniewa? stracili wszystkie maj?tno?ci podolskie z powodu przewrotu bolszewickiego. Maria Soba?ska by?a znan? na Podolu dzia?aczk? spo?eczn?. Z jej inicjatywy i dzi?ki staraniom te?ciowej (Ró?y Soba?skiej) w Berszadziu w roku 1905 powsta?o towarzystwo dobroczynne, którego prezesem zosta?a Soba?ska. Dzia?alno?? tego towarzystwa mia?a na celu wspieranie najbiedniejszych warstw ludno?ci Berszadzia i pobliskich wiosek poprzez udzielanie ?rodków pieni??nych, poszukiwanie dobrze p?atnej pracy, zawodowe kszta?cenie m?odzie?y. Troch? pó?niej towarzystwo za?o?y?o i utrzymywa?o dziewi?? tajnych szkó? dla m?odzie?y polskiego pochodzenia (mi?dzy innymi w Berszadziu, Miastkówce oraz Obodówce). Maria Soba?ska nale?a?a równie? do zarz?du towarzystwa o?wiatowego „Polska Macierz Szkolna na Podolu”, za?o?onego przez L. Jaroszy?sk? w roku 1917, opiekowa?a si? jego szko?ami w powiecie olgopolskim.
W czasie I Wojny ?wiatowej Soba?ska staj?c na czele oddzia?u Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wojny w powiecie olgopolskim, organizowa?a w sumowskim pa?acu koncerty charytatywne. Maria Soba?ska wraz z m??em urz?dzi?a tam szpital na 20 ?ó?ek, jednak za rad? marsza?ka szlachty powiatu olgopolskiego Gi?yckiego ma??e?stwo przekaza?o sprz?t do szpitala, urz?dzonego przez berszad?k? cukrowni?. 1 grudnia 1918 roku Maria Soba?ska zosta?a aresztowana przez bolszewików w Sumówce i wywieziona do Berszadzi. Tego samego dnia razem z córkami zosta?a zwolniona, m??a za? z synami wkrótce wywieziono do wi?zienia w Olgopolu. Po krótkim pobycie w Sumówce, która doznawa?a licznych rabunków ze strony ró?nych band, Soba?ska pod gro?b? nowego aresztowania ukrywa?a si? w Soko?ówce powiatu olgopolskiego, Kitajgrodzie i Tulczynie powiatu brac?awskiego.
Po rozstrzelaniu w 1919 roku jej m??a i starszego syna wyjecha?a do Warszawy z trojgiem dzieci dzi?ki pomocy brata Zdzis?awa. Mieszka?a w Warszawie do 1944 roku. W ci?gu wielu lat prowadzi?a dzia?alno?? spo?eczno-dobroczynn? w za?o?onym przez ni? Komitecie do spraw uchod?ców z Podola, Wo?ynia i Kijowszczyzny oraz jako cz?onek Towarzystwa pomocy polskim dzieciom i m?odzie?y z Kresów (za?o?onego w 1920 roku w Warszawie). Pomaga?a tak?e w?asnym dzieciom, wychowuj?c wnuków. Po Powstaniu Warszawskim, w którym straci?a ca?y maj?tek, po w?drówkach z Krakowa przez Sprow?, ?l?sk Opolski, Gliwice zamieszka?a w rodzinie córki Barbary w Milanówku. Napisa?a ksi??k? „Wspominki nik?e”, wydan? w Polsce.
S?owo Polskie, opracowanie Irena Rudnicka, 07.11.14 r. Przy napisaniu korzystano z ksi??ki Wiktorii Kolesnik „Znani Polacy w historii Winnicczyzny”, ksi??ki „Wspominki nik?e”, Marii Soba?skiej oraz „Dziejów rezydencji na dawnych Kresach” Aftanazego

Dzia?aczka spo?eczna, kronikarka, synowa Ró?y Soba?skiej.

Urodzi?a si? 26 stycznia 1879 roku w Pi?tniczanach powiatu winnickiego. By?a córk? Stanis?awa i hrabiny Wandy z Zamojskich, siostr? Zdzis?awa. Lata dzieci?ce i m?odzie?cze sp?dzi?a w rodzinnej miejscowo?ci. W domu otrzyma?a gruntowne wykszta?cenie.

2 marca 1899 roku wysz?a za m?? za Hieronima Soba?skiego (brata W?adys?awa Soba?skiego), w?a?ciciela dóbr Sumówki i cz??ci Kruszynówki powiatu olgopolskiego. ?lub odby? si? w kaplicy pi?tnicza?skiej. Po ?lubie nowo?e?cy udali si? do W?och, a po powrocie zamieszkali w Sumówce. Z biegiem czasu nabyli jeszcze kilka maj?tków Jurewiczów w powiecie olgopolskim: w 1910 roku – Wojtówk? i Wielk? Kirijówk? (na imi? Soba?skiej za 470 ty?. rubli), blisko 1914 roku – Berszad? i F?oryn? (na warunkach stopniowych wyp?at - rat, których tak i nie sko?czyli, poniewa? stracili wszystkie maj?tno?ci podolskie z powodu przewrotu bolszewickiego. Maria Soba?ska by?a znan? na Podolu dzia?aczk? spo?eczn?. Z jej inicjatywy i dzi?ki staraniom te?ciowej (Ró?y Soba?skiej) w Berszadziu w roku 1905 powsta?o towarzystwo dobroczynne, którego prezesem zosta?a Soba?ska. Dzia?alno?? tego towarzystwa mia?a na celu wspieranie najbiedniejszych warstw ludno?ci Berszadzia i pobliskich wiosek poprzez udzielanie ?rodków pieni??nych, poszukiwanie dobrze p?atnej pracy, zawodowe kszta?cenie m?odzie?y. Troch? pó?niej towarzystwo za?o?y?o i utrzymywa?o dziewi?? tajnych szkó? dla m?odzie?y polskiego pochodzenia (mi?dzy innymi w Berszadziu, Miastkówce oraz Obodówce). Maria Soba?ska nale?a?a równie? do zarz?du towarzystwa o?wiatowego „Polska Macierz Szkolna na Podolu”, za?o?onego przez L. Jaroszy?sk? w roku 1917, opiekowa?a si? jego szko?ami w powiecie olgopolskim.

W czasie I Wojny ?wiatowej Soba?ska staj?c na czele oddzia?u Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wojny w powiecie olgopolskim, organizowa?a w sumowskim pa?acu koncerty charytatywne. Maria Soba?ska wraz z m??em urz?dzi?a tam szpital na 20 ?ó?ek, jednak za rad? marsza?ka szlachty powiatu olgopolskiego Gi?yckiego ma??e?stwo przekaza?o sprz?t do szpitala, urz?dzonego przez berszad?k? cukrowni?. 1 grudnia 1918 roku Maria Soba?ska zosta?a aresztowana przez bolszewików w Sumówce i wywieziona do Berszadzi. Tego samego dnia razem z córkami zosta?a zwolniona, m??a za? z synami wkrótce wywieziono do wi?zienia w Olgopolu. Po krótkim pobycie w Sumówce, która doznawa?a licznych rabunków ze strony ró?nych band, Soba?ska pod gro?b? nowego aresztowania ukrywa?a si? w Soko?ówce powiatu olgopolskiego, Kitajgrodzie i Tulczynie powiatu brac?awskiego.

Po rozstrzelaniu w 1919 roku jej m??a i starszego syna wyjecha?a do Warszawy z trojgiem dzieci dzi?ki pomocy brata Zdzis?awa. Mieszka?a w Warszawie do 1944 roku. W ci?gu wielu lat prowadzi?a dzia?alno?? spo?eczno-dobroczynn? w za?o?onym przez ni? Komitecie do spraw uchod?ców z Podola, Wo?ynia i Kijowszczyzny oraz jako cz?onek Towarzystwa pomocy polskim dzieciom i m?odzie?y z Kresów (za?o?onego w 1920 roku w Warszawie). Pomaga?a tak?e w?asnym dzieciom, wychowuj?c wnuków. Po Powstaniu Warszawskim, w którym straci?a ca?y maj?tek, po w?drówkach z Krakowa przez Sprow?, ?l?sk Opolski, Gliwice zamieszka?a w rodzinie córki Barbary w Milanówku. Napisa?a ksi??k? „Wspominki nik?e”, wydan? w Polsce. 

S?owo Polskie, opracowanie Irena Rudnicka, 07.11.14 r. Przy napisaniu korzystano z ksi??ki Wiktorii Kolesnik „Znani Polacy w historii Winnicczyzny”, ksi??ki „Wspominki nik?e”, Marii Soba?skiej oraz „Dziejów rezydencji na dawnych Kresach” Aftanazego

?ród?o: Dzielne Kresowianki

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

tempobet mobil bahis