Andrzej Grocholski urodzi? si? w rodzinnym domu w Strzy?awce pod Winnic? 26 wrze?nia 1913 roku. By? synem Tadeusza i Zofii z Russanowskich.
Podczas Rewolucji Pa?dziernikowej pa?ac w Strzy?awce zosta? ca?kowicie zniszczony. Tadeusz - ojciec Andrzeja, mind zawiadywa? operacjami Czerwonego Krzy?a w regionie, try pomagaj?c uciekinierom w przedostaniu si? na zachodnie terytoria i uratowaniu przed Bolszewikami, seek przez których zosta? zamordowany w roku 1920 podczas obrony poci?gu. Owdowia?a Zofia, przedosta?a si? do Polski z czworgiem dzieci – Andrzejem, Ew?, Janem i Cecyli?.  Przez szereg lat byli oni serdecznie goszczeni u Sanguszków w Gumniskach ko?o Tarnowa. Nast?pnie Zofia z dzie?mi przenios?a si? do Warszawy.
Andrzej uko?czy? gimnazjum prowadzone przez Ksi??y Marianów na warszawskich Bielanach i Szko?? Podchor??ych. Po jej zako?czeniu do??czy? do 9tego Dywizjonu Artylerji Konnej (D.A.K.), który kwaterowa? w Baranowiczach. 9ty D.A.K. wchodzi? w sk?ad Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii pod dowództwem Genera?a Andersa i odznaczy? sie w jej walkach podczas Kampanii Wrze?niowej. Po kl?sce 1939 r. Andrzejowi uda?o si? przedosta? przez W?gry i W?ochy do Francji, gdzie uczestniczy? w szkoleniu tworzonej tam polskiej armii. Bra? nast?pnie udzia? w walkach kampanii 1940 roku, w której polskie oddzia?y szczególnie si? wyró?ni?y. By? nast?pnie internowany w Szwajcarii, sk?d uciek? przedostaj?c si? przez Francj? i Hiszpani? na Gibraltar - stamt?d za? do Wielkiej Brytanii, do??czy? celem do??czenia do Polskich Si? Zbrojnych.
Przy wydostawaniu si? ze Szwajcarii Andrzej korzysta? z pomocy Polskiego Czerwonego Krzy?a, który nieoficjalnie pomaga? uciekinierom. Pomoc by?a udzielona przez Wand? ?liwczy?sk?, która zorganizowa?a mu ucieczk? z Szwajcarii do Francji Vichy. Po wojnie odnale?li si? oboje w Szkocji. W 1947 roku wzi?li ?lub w Londynie.
We Francji Andrzej organizowa? drog? ucieczki przez Pireneje, z której w ko?cu sam skorzysta?, aby przedosta? si? do Wielkiej Brytanii z przystankiem na Gibraltarze. Aresztowany w Barcelonie przez Guardia Civil by? wi?ziony przez sze?? miesi?cy w Cárcel Modelo. Po uwolnieniu dotar? na Gibraltar i do Wielkiej Brytanii. Tam zosta? zaprzysi??ony jako Cichociemny pod pseudonimem ”Hubcza”. Nie zosta? jednak zrzucony do Polski i ko?cowe operacje wojny odby? z Polsk? Brygad? Spadochronow?. Chocia? dwa razy by? ju? w powietrzu, aby skoczy? na Arnheim, skoki odwo?ano ze wzgl?du na bardzo g?st? mg??.
W czasie wojny zgin??o wielu cz?onków rodziny Andrzeja. On sam wróci? po matk? do Polski przez zielon? granic?, aby z ni? wyjecha? do Wielkiej Brytanii. Jego dwie siostry zdecydowa?y si? pozosta? w kraju.
Po powrocie do Wielkiej Brytanii, Andrzej rozpocz?? ?ycie cywila. Zacz?? pracowa? jako in?ynier, po?lubi? Wand? i zamieszka? z ni? w Redhill. Pierwszy syn - Micha? Tadeusz, urodzi? si? w 1949 roku.  W 1950 Andrzej z rodzin? wyjechali do Maroka, gdzie Andrzej zak?ada? filie firmy swojego Te?cia. W Casablance urodzi? si? w 1953 roku drugi syn - Jan.
Po ?mierci Te?cia w 1956 roku Andrzej przej?? jego firm? i Grocholscy przenie?li si? do Genewy a nast?pnie do Pary?a. We Francji Andrzej i Wanda sp?dzili reszt? ?ycia. Domy ich by?y zawsze otwarte dla rodziny i rodaków, ale nie tylko. T?sknili za Ojczyzn? i cierpieli my?l?c o jej okrutnym losie. Dyskretnie pomagali wielu ludziom i wspomagali polskie instytucje, miedzy innymi Dom ?wi?tego Kazimierza, przy za?o?eniu  i rozwoju którego du?? rol? odegra?a w XIX wieku prababka Andrzeja - Ksawera (Xawera) Grocholska.
Ostatnie s?dziwe lata Andrzej i Wanda sp?dzili spokojnie na po?udniu Francji i w Turenii, gdzie cieszy?y ich zawsze rodzinne odwiedziny i przemi?a korespondencja z Ignacym.
? ? ?
Andrzej zosta? odznaczony Krzy?em Walecznych, Croix de Guerre i War Medal. Otrzyma? stopie? podpu?kownika.

Andrzej Grocholski urodzi? si? w rodzinnym domu w Strzy?awce pod Winnic? 26 wrze?nia 1913 roku. By? synem Tadeusza i Zofii z Russanowskich.

Podczas Rewolucji Pa?dziernikowej pa?ac w Strzy?awce zosta? ca?kowicie zniszczony. Tadeusz - ojciec Andrzeja, zawiadywa? operacjami Czerwonego Krzy?a w regionie, pomagaj?c uciekinierom w przedostaniu si? na zachodnie terytoria i uratowaniu przed Bolszewikami, przez których zosta? zamordowany w roku 1920 podczas obrony poci?gu. Owdowia?a Zofia, przedosta?a si? do Polski z czworgiem dzieci – Andrzejem, Ew?, Janem i Cecyli?.  Przez szereg lat byli oni serdecznie goszczeni u Sanguszków w Gumniskach ko?o Tarnowa. Nast?pnie Zofia z dzie?mi przenios?a si? do Warszawy. 

Andrzej uko?czy? gimnazjum prowadzone przez Ksi??y Marianów na warszawskich Bielanach i Szko?? Podchor??ych. Po jej zako?czeniu do??czy? do 9tego Dywizjonu Artylerji Konnej (D.A.K.), który kwaterowa? w Baranowiczach. 9ty D.A.K. wchodzi? w sk?ad Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii pod dowództwem Genera?a Andersa i odznaczy? sie w jej walkach podczas Kampanii Wrze?niowej. Po kl?sce 1939 r. Andrzejowi uda?o si? przedosta? przez W?gry i W?ochy do Francji, gdzie uczestniczy? w szkoleniu tworzonej tam polskiej armii. Bra? nast?pnie udzia? w walkach kampanii 1940 roku, w której polskie oddzia?y szczególnie si? wyró?ni?y. By? nast?pnie internowany w Szwajcarii, sk?d uciek? przedostaj?c si? przez Francj? i Hiszpani? na Gibraltar - stamt?d za? do Wielkiej Brytanii, do??czy? celem do??czenia do Polskich Si? Zbrojnych. 

Przy wydostawaniu si? ze Szwajcarii Andrzej korzysta? z pomocy Polskiego Czerwonego Krzy?a, który nieoficjalnie pomaga? uciekinierom. Pomoc by?a udzielona przez Wand? ?liwczy?sk?, która zorganizowa?a mu ucieczk? z Szwajcarii do Francji Vichy. Po wojnie odnale?li si? oboje w Szkocji. W 1947 roku wzi?li ?lub w Londynie.

We Francji Andrzej organizowa? drog? ucieczki przez Pireneje, z której w ko?cu sam skorzysta?, aby przedosta? si? do Wielkiej Brytanii z przystankiem na Gibraltarze. Aresztowany w Barcelonie przez Guardia Civil by? wi?ziony przez sze?? miesi?cy w Cárcel Modelo. Po uwolnieniu dotar? na Gibraltar i do Wielkiej Brytanii. Tam zosta? zaprzysi??ony jako Cichociemny pod pseudonimem ”Hubcza”. Nie zosta? jednak zrzucony do Polski i ko?cowe operacje wojny odby? z Polsk? Brygad? Spadochronow?. Chocia? dwa razy by? ju? w powietrzu, aby skoczy? na Arnheim, skoki odwo?ano ze wzgl?du na bardzo g?st? mg??.

W czasie wojny zgin??o wielu cz?onków rodziny Andrzeja. On sam wróci? po matk? do Polski przez zielon? granic?, aby z ni? wyjecha? do Wielkiej Brytanii. Jego dwie siostry zdecydowa?y si? pozosta? w kraju. 

Po powrocie do Wielkiej Brytanii, Andrzej rozpocz?? ?ycie cywila. Zacz?? pracowa? jako in?ynier, po?lubi? Wand? i zamieszka? z ni? w Redhill. Pierwszy syn - Micha? Tadeusz, urodzi? si? w 1949 roku.  W 1950 Andrzej z rodzin? wyjechali do Maroka, gdzie Andrzej zak?ada? filie firmy swojego Te?cia. W Casablance urodzi? si? w 1953 roku drugi syn - Jan.

Po ?mierci Te?cia w 1956 roku Andrzej przej?? jego firm? i Grocholscy przenie?li si? do Genewy a nast?pnie do Pary?a. We Francji Andrzej i Wanda sp?dzili reszt? ?ycia. Domy ich by?y zawsze otwarte dla rodziny i rodaków, ale nie tylko. T?sknili za Ojczyzn? i cierpieli my?l?c o jej okrutnym losie. Dyskretnie pomagali wielu ludziom i wspomagali polskie instytucje, miedzy innymi Dom ?wi?tego Kazimierza, przy za?o?eniu  i rozwoju którego du?? rol? odegra?a w XIX wieku prababka Andrzeja - Ksawera (Xawera) Grocholska.

Ostatnie s?dziwe lata Andrzej i Wanda sp?dzili spokojnie na po?udniu Francji i w Turenii, gdzie cieszy?y ich zawsze rodzinne odwiedziny i przemi?a korespondencja z Ignacym. 

 

? ? ?
Andrzej zosta? odznaczony Krzy?em Walecznych, Croix de Guerre i War Medal. Otrzyma? stopie? podpu?kownika.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

tempobet mobil bahis