Henryk Grocholski

Henryk Grocholski 17.03.1896 – 21.10.1939

Syn Tadeusza i Zofii z Zamoyskich Grocholskich ze Strzy?awki na Podolu.

Ziemianin - zamieszka?y od lat 30-stych XX wieku w Zimnowodzie, drugs Wielkopolska, order gmina Borek, Powiat Gosty?ski, Województwo Pozna?skie.

Prezes Zarz?du Pow. Zwi?zku Strzeleckiego na powiat Gosty?ski. Cz?onek P.O.W. od 1918 r. Odznaczony Krzy?em P.O.W. za prac? w Organizacji i walk? o niepodleg?o?? Ojczyzny 1918-19 r. Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadany dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej w 1929 r. za zas?ugi na polu narodowym, rolniczym i spo?ecznym.

 

?yciorys i przebieg pracy ideowo-niepodleg?o?ciowej

Urodzony 17 marca 1896 r. w maj?tku Strzy?awka, powiat Winnica na Podolu. Uko?czy? szko?y w Winnicy i Petersburgu nast?pnie studiowa? we Fryburgu, Szwajcaria.

W 1917 roku bierze czynny udzia? w pracach Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi. Po rewolucji  rosyjskiej w 1918 roku nawi?za? kontakt z Polsk? Organizacj? Wojskow? w Kijowie /P.O.W. wschód K.N.3./. Po ustaniu tego kontaktu organizowa? samorzutnie, na terenie powiatu Winnickiego oddzia?y, które walczy?y pod jego kierownictwem z bolszewikami. W Strzy?awce gromadzi? i ukrywa? bro?, w któr? zaopatrywa? P.O.W. w Winnicy. Siedem razy aresztowany i wi?ziony przez bolszewików pod zarzutem organizowania Akcji Zbrojnej w Winnicy. Trzy razy skazany na ?mier?. Poza t? dzia?alno?ci?, wraz z bratem Tadeuszem organizowa? nielegaln? o?wiat? /Macierz Szkolna/, na terenie Powiatu Winnickiego. w 1918 r. bra? czynny udzia? i finansowa? tworzenie na Podolu 7 Pu?ku U?anów w III Korpusie (nast?pnie 12 Pu?k U?anów Podolskich). w roku 1919 nadal z nara?eniem ?ycia organizuje i finansuje polskie formacji wojskowe. Ukrywa w swoim domu tajnych wys?anników z Polski. W kraju wst?puje do M.S.Z. Podczas plebiscytu w Opolu pracuje przydzielony do dyspozycji Konsula Generalnego Daniela K?szyckiego. Z ramienia Naczelnego Dowództwa W.P. w maju 1920 r. wys?any z misj? do Kijowa. Za zezwoleniem dowódcy Pu?ku p?k. Tokarzewskiego wspiera dzia?ania 12 Pu?ku U?anów Podolskich. Osiada w Wielkopolsce w Rogowie ko?o Krowii, pow. Gosty?ski, a po tym w Zimnowodzie pow. Gosty?. Jest jednym z pierwszych za?o?ycieli P.W. i W.F. i Zwi?zku Strzeleckiego, którego szereg lat jest prezesem.

Rozstrzelany przez Niemców na rynku w Gostyniu dnia 21 pa?dziernika 1939 roku.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

tempobet mobil bahis